පණිවුඩ

 
ලේකම්
අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ, සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
 
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

 

 

 

 

 

අප අමතන්න

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
ගැටන්ගම, රත්නපුර

දුරකතනය +94 45 2222184

ෆැක්ස්      +94 45 2222184

ඊමේල්      spdedu@yahoo.com

 

Go to top