සබරගමුව සිසු තත්ත්ව කව සංවිධානය - SSQCA ....    

 

සබරගමුව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් අධ්‍යාපන තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවනවරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සිසු තත්ත්ව කව තරගාවලිය 2018 වර්ෂයේ දී ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

 

තරග නීතිරීති හා අයදුම්පත්‍රය.

 

1. මෙම තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වන සබරගමුව පළාත හැර වෙනත් පළාත්වල පාසල් 2018-02-25 දිනට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට අයදුම්පත් යොමු කරන්න. 

            අයදුම්පත් එවිය යුතු ලිපිනය-

                                        ඩබ්. ඩබ්. කුලරත්න මයා,

                                        සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

                                        සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,

                                        ගැටන්ගම,

                                        රත්නපුර.

 

                                        ඊමේල් - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           ෆැක්ස් - 045-2222403

 

                 සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය පැහැදිළිව සඳහන් කළ යුතු අතර, අයදුම්පත් එවන ලිපි කවරයෙහි ඉහළ වම් කෙළවරෙහි                 "2nd SSQCC - 2018" යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

 

2. මෙම තරගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත්වන සබරගමුව පළාතේ පාසල් තම පාසල අයත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය වෙත 2018-02-20 දින හෝ ඊට පෙර තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන්න.  කලාප මට්ටමේ තරග 2018-03-15 දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

 

           විමසීම්  - ඩබ්.ඩබ්. කුලරත්න මයා ,

                        සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

                        077-6748894

 

 

 

 

 

 

Go to top