කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - නිවිතිගල

Mr.

.

ලිපිනය           :- කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නිවිතිගල

දුරකථන අංක  :- 045-2279423

ෆැක්ස්           :- 045-2279423

ඊ-තැපැල්       :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වෙබ් ලිපිනය   :- 

නිලධාරියාගේ නම

 තනතුර

දුරකථන අංක

එල්.වී. සුනීතා මැණිකේ මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

045-2279423

එන්.ඩබ්. හෙට්ටිආරච්චි මයා

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)

045-2279423

එස්.පී. වික්‍රමසිංහ මයා

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

045-2279423

කේ.එන්.යූ. කුමාරි මිය

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

045-2279423

වීඑස්. ජයසිංහ මයා

ගණකාධිකාරි

045-2279423

එච්.කේ. රම්‍යලතා මෙනවිය

පරිපාලන නිලධාරි

045-2279423

Go to top