ඩෙංගු රෝගී අවදානම් තත්ත්වය සහ  covid 19 රෝගී අවදානම් තත්ත්වය

 

සබරගමුව පළාතේ සියලුම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් මගින් විදුහල්පතිවරුන් වෙත.

 ඩෙංගු රෝගී අවදානම් තත්ත්වය සහ  covid 19 රෝගී අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව පාසල් දරුවන් දෙමව්පියන් විදුහල්පතිවරු මගින් දැනුවත් කිරීම .

  1. ඩෙංගු ආපදා තත්ත්වය අතිශය අවදානම් මට්ටමක  පවතින බැවින් , ජූලි මස 25 දින පාසල් ආරම්භ කිරීමේ සිට මතු  සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීමට වහාම පාසල් දරුවන් සහ දෙමව්පියන් සහ ගුරු මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන්න.

@. පාසල් පරිශ්‍රය පවිත්‍රව තබා ගැනීම.

               @.මදුරු විකර්ශක ආලේප හෝ එවැනි උචිත ක්‍රමවේද භාවිතා කිරීම.

               @.පාසල් දරුවන් අතර ඩෙංගු අවදානම ගැන  පන්ති මට්ටමෙන්සහ පාසල් මට්ටමින් දරුවන් දැනුවත් කිරීම හා වාර්තා  පවත්වාගෙන යාම .

              @.පාසල් වල ඩෙංගු පැතිරීමට ඇති සෑම ස්තානයක්ම  පවිත්‍ර කොට අවදානම මග හැරවීමට කටයුතු කටයුතු කිරීම.

              @. මීට පෙර ලබාදී ඇති‍‍‍‍ සියලුම උපදෙස් පිලිබඳ දැනුවත් කරමින් කටයුතු කිරීම .

  1. covid-19 ආපදා තත්ත්වයෙන් දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම පිනිස මතු සඳහන් උපදෙස් පිළිබඳව සියලුම  දෙනා දැනුවත් කිරීමට වහාම කටයුතු කරන්න .

               @ . මුව ආවරණ සහිතව පාසලට පැමිණීම

               @. දෑත් පවිත්‍ර කිරීම පවිත්‍ර කිරීම සඳහා පවිත්‍රතා කාරක භාවිතය

               @. ආහාරපාන වෙන්වෙන්ව ගැනීම .

               @. හැකිතාක් දුරට අන් දරුවන්ගේ උපකරණ පොත් පත් භාවිතයෙන් වැළකී සිටීම.

              @. දුරස්ථභාවය හැකිතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ

              @.  මීට පෙර ලබා දී ඇති උපදෙස් පරිදි covid-19 අාපදා කළමනාකරණය ට අදාළව පාසැල් විසින් අනුගමනය කළ යුතු සියලුම ක්‍රියාකාරකම් අනුගමනය කිරීම.

                      ඉහත කරුණු පිලිබඳ ව සියලුම දෙනා  දැනුවත් කොට විධිමත් ව කටයුතු කිරීම සහ  මෙම පණිවිඩය සියලුම සන්නිවේදන ක්‍රම ඔස්සේ ප්‍රචාරය කොට පාසල් දරුවන් දෙමව්පියන් ගුරුභවතුන් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කරමින් කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

 සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

 
Go to top