දැක්ම

  "විශිෂ්ට සේවාව තුළින් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛත්වයට"

මෙහවෙර

  "නිපුණතා පූර්ණ අභිමානවත් පුරවැසියන් බිහි කිරීමට ගුණාත්මක අධ්‍යාපන අවස්ථා සම සාධාරණව ලබා දෙමින් සේවාලාභීන්ට ඵලදායී සේවා, කාර්යක්ෂම ව සැපයීම"

Go to top