ලෝක ගුරු දිනය වෙනුවෙන් සබරගමුව පළාතේ සුභාශිංෂණ......

 අතීත, වර්තමාන, අනාගත ගුරුභවතුන් වෙත උපහාරයක්ම වේවා.....

Go to top